ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Huai Sai Royal Development Study Center

แผนผังเว็บไซต์

สำนักงานเทศบาลตำบลละลาย จังหวัดศรีษะเกษ นำคณะผู้ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเทศบาลตำบลละลาย จังหวัดศรีษะเกษ นำคณะผู้ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯพร้อมรับฟังบรรยายสรุปกาดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ้านแหลม จังเหวัดเพชรบุรี นำคณะผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ้านแหลม จังเหวัดเพชรบุรี นำคณะผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ งานพัฒนาที่ดิน ศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรแบบผสมผสานและการเผาถ่านชีวภาพเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่๒๗พฤษภาคม๒๕๕๙ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานโครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ (๑๔๖ ไร่)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.สุพรรณบุรี นำคณะผู้เข้าอบรม และอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.สุพรรณบุรี นำคณะผู้เข้าอบรม และอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรผสมผสาน และการเผาถ่านชีวภาพเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป้ง จ.ลพบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป้ง จ.ลพบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ งานพัฒนาที่ดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช นำคณะกลุ่มแม่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช นำคณะกลุ่มแม่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ศึกษาดูงานโครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ (๑๔๖ ไร่)

การเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานเส้นทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต และการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน

สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำนักเรียนและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำนักเรียนและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ งานพัฒนาที่ดิน การทำเกษตรแบบผสมผสาน การศึกษาทดลองด้านพืชส่งเสริมอาชีพ

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่ ๒ ราชบุรี เป็นประธาน มอบปัจจัยการผลิตในการจัดทำแปลงส่งเสริมการเกษตร (ไม้ผลพันธ์ุดี) แก่เกษตรกร
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่ ๒ ราชบุรี เป็นประธาน มอบปัจจัยการผลิตในการจัดทำแปลงส่งเสริมการเกษตร (ไม้ผลพันธ์ุดี) แก่เกษตรกร

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิการบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ ราชบุรี ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมห้วยทราย ๓
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิการบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ ราชบุรี ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมห้วยทราย ๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ โดย พ.ต.อ.นพคุณ บำรุงพงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นำคณะนักศึกษา ป.ตรี และนักศึกษา ป.โท พร้อมอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นำคณะนักศึกษา ป.ตรี และนักศึกษา ป.โท พร้อมอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน ศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรผสมผสาน การเผาถ่านชีวภาพเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน

กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. นำคณะข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ตชด. ระดับ ผบ.มว. เข้าเยี่ยมชมศูนย์
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. นำคณะข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ตชด. ระดับ ผบ.มว. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน ศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรผสมผสาน การเผาถ่านชีวภาพเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน และศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จ.สกลนคร นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าเยี่ยมชมศูนย์
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จ.สกลนคร นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานโครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ (๑๔๖ ไร่)

สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาแดง จ.ฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาแดง จ.ฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมปลูกและดูแลต้นไม้ โครงการ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ งานพัฒนาที่ดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ จ.สระบุรี นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ จ.สระบุรี นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานโครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ (๑๔๖ ไร่)

กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กปร. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กปร. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน และบ้านเกษตรกร จ่าเอกเขียน สร้อยสม

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรผสมผสาน การเผาถ่านชีวภาพเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน

กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูฝึก เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูฝึก เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรผสมผสาน การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ดพร้อมฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพ

สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์ นำคณะผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝก
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์ นำคณะผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน

กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูฝึก เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝก
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูฝึก เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน ,การทำเกษตรผสมผสาน และการเผาถ่านชีวภาพเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน และโครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ (๑๔๖ ไร่)

คณะเยาวชนโครงการปั่นจักรยาน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะเยาวชนโครงการปั่นจักรยาน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ เรียนรู้เส้นทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต และแปลงไม้ ๕ ระดับ พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ซึ่งได้รับมอบจากมูลนิธิชัยพัฒนาในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เป็นประธานในพีธีประดับยศข้าราชการตำรวจ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เป็นประธานในพีธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นำข้าราชการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นำข้าราชการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรผสมผสานและการผลิตถ่านไบโอชาเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน


กระทรวงการต่างประเทศนำคณะเอกอัครราชฑูต ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เข้าเยี่ยมชม

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล จ.สุรินทร์ นำคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชมฯ
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘องค์การบริหารส่วนตำบลแตล จ.สุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร พนักงานและผู้นำชุมชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ กรุงเทพมหานครฯ เข้าเยี่ยมชม..
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ กรุงเทพมหานคร นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงาน ด้านการทำเกษตรผสมผสาน(การใช้ถ่านชีวภาพ ไบโอชา ในการปรับปรุงดิน)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และ พ.ต.อ.จรูญศักดิ์ โต๊ะถม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ โดยรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานแนวพระราชดำริ เยี่ยมชมแปลงสาธิตการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน การผลิตถ่านชีวภาพ(ไบโอชา) เพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน

โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบกนำคณะนักศึกษาฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบกนำคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานช่างและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘๔ นาย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

เชื่อมโยงหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วันนี้
58
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,336
เดือนที่แล้ว
1,994
ปีนี้
3,330
ปีที่แล้ว
21,058

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Links Related Agencies


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลสามพระยา อำเภอชชะอำ จังหวัดเพรชบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-593-252-5 โทรสาร 032-593252 มือถือ 062-6426134 และ 094-2523554

bpp_dev@bpp.go.th

Copyright2016 For Browser Chrome, Firefox and Safar